Sölvesborgs kommun  

Från och med januari 2015 kan föreningar med giltigt användarnamn och lösenord söka bidrag direkt från denna sidan. Saknar ni användarnamn och lösenord kontakta Pia Olsson, 0456-81 61 78 eller via mail Pia Olsson för att få era uppgifter.
Mina bidrag
Glömt lösenord

Glömt lösenord
Ange namn och e-postadress för att få lösenord skickat till er.
UngdomsorganisationerUngdomsorganisationer
Lokalbidrag (2017)Ansökan senastAnsökan
Ändamål

Bidraget ska ekonomiskt underlätta för föreningar som äger eller hyr lokaler/anläggningar.

Villkor

Föreningen ska uppfylla kraven för bidragsberättigande. Lokalen eller anläggningen ska ligga inom kommunen och vara godkänd av fritids- och kulturnämnden. Avtal om förhyrning eller kontrakt för egen lokal ska alltid i förväg godkännas av fritids- och kulturnämnden. Nämnden har möjlighet att hänvisa sökande förening till annan lämplig lokal.

Bidrag

Föreningar kan få bidrag för godkända hyreskostnader i lokaler och anläggningar som man bedriver regelbunden verksamhet i, dvs. verksamhetslokal, föreningskansli, klubblokal eller liknande. Maxbelopp finns och kan justeras varje år.

Förhyrda lokaler

 • För ungdomsförening som erhåller aktivitetsbidrag kan bidrag till förhyrda lokaler utgå med högst 80 % av den verkliga hyreskostnaden (hyra, vatten, el). Bidraget är maximerat till 50 000kr per förening och år.

Egna lokaler

 • För ungdomsföreningar som erhåller aktivitetsbidrag kan bidrag till egna lokaler och anläggningar utgå med högst 80 % av den godkända nettokostnaden. Bidrag söks för driftkostnader men även för löpande underhåll för lokalen/anläggningen. Bidraget är maximerat till 120 000 kr.

Vid fastställandet av storlek på lokalbidrag vägs omfattningen av föreningens ungdomsverksamhet. Föreningar kan inte få bidrag för hyreskostnader i kommunalt subventionerade lokaler. Fritids- och kulturkontoret har rätt att kräva in hyresavtal eller arrendeavtal och verifikationer som styrker dessa kostnader.
Föreningar kan inte få bidrag för lokaler som i huvudsak används till kommersiell verksamhet så ej heller för entrébelagda arrangemang i kommunägda lokaler.
Bidrag utbetalas inom ramen för av kommunfullmäktige och fritids- och kulturnämnden anvisade medel. Angivna belopp och procentsatser kan därför bli föremål för justering.

Ansökan

Komplett ifylld bidragsansökan ska vara fritids- och kultur tillhanda senast den 31 mars året efter kostnadsåret antingen på webben, på särskild blankett som tillhandahålls av fritids- och kultur eller hämtas på www.solvesborg.se

Utbetalning

Utbetalning sker vid två tillfällen per år 50 % före den 30 april och 50 % före den 30 september.
I speciella fall kan förskott på bidrag beviljas efter särskild prövning.

Mer info
29 mars Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Aktivitetsbidrag vår (2017)  
Ändamål

Bidraget ska stimulera verksamhet för barn- och ungdomar 7-20 år.

Villkor

 • Föreningen ska ha uppfyllt kraven för bidragsberättigande.
 • Verksamheten ska bedrivas minst 20 gånger under ett verksamhetsår.
 • Närvaroförteckning med namn, födelseår, aktivitet, datum, klockslag och ledare måste föras i anslutning till sammankomsten.
 • Gruppledare eller biträdande gruppledare ska vara närvarande under sammankomsten och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för fler grupper under samma timme.
 • Sammankomsten ska vara ledarledd med minst 3 bidragsberättigade deltagare och max 30, som deltar i minst 60 minuters verksamhet för att räknas som bidragsberättigad.
 • Vid sammankomst för enbart barn och ungdomar med funktionsnedsättning utgår bidrag oavsett antal deltagare.
 • Huvuddelen av sammankomsten ska ha anknytning till föreningens beslutande verksamhet.
 • Bidraget utbetalas endast en gång per dag och deltagare. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara medräknas vid en av dessa sammankomster.
 • Bidraget utbetalas inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis danser, bingo och basarer.
 • Bidrag utgår inte till s.k. fritidsgårdsverksamhet och annan verksamhet som regleras via avtal med annan nämnd.
 • Bidrag utbetalas ej till studiecirkelsammankomst, vilka får bidrag i annan ordning.
Bidrag
 • Förening med verksamhet för barn och ungdomar (7-20 år) får bidrag med 8 kr per deltagartillfälle.
 • Föreningar med verksamhet för barn och ungdomar (7-20 år) med funktionsnedsättning får bidrag med 16 kr per deltagartillfälle.
Ansökan

Komplett ifylld bidragsansökan ska vara fritids- och kultur till handa senast den 25 augusti wia webben eller på särskild blankett som finns att hämta på www.solvesborg.se. Föreningens firmatecknare eller utsedd webb-kontakt ska underteckna ansökan. Ansökan skickas in av huvudföreningen även om föreningen består av flera sektioner. För föreningar som ansöker om statligt aktivitetsstöd online är en underskriven sammanställning från online-systemet en godkänd bidragsansökan.
Om ansökan inkommer efter den 25 augusti, minskas bidraget med 10 %.
Föreningar som kommer in med ansökan efter den 30 september får inte något bidrag.

Utbetalning

Utbetalning sker under mars respektive september månad.

Uppföljning och kontroll

Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att en förening avstängs från bidrag. Fritid- och kulturkontoret kan göra stickprovskontroller av närvarokort.

Mer info
25 augusti Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Aktivitetsbidrag höst (2017)  
Ändamål

Bidraget ska stimulera verksamhet för barn- och ungdomar 7-20 år.

Villkor

 • Föreningen ska ha uppfyllt kraven för bidragsberättigande.
 • Verksamheten ska bedrivas minst 20 gånger under ett verksamhetsår.
 • Närvaroförteckning med namn, födelseår, aktivitet, datum, klockslag och ledare måste föras i anslutning till sammankomsten.
 • Gruppledare eller biträdande gruppledare ska vara närvarande under sammankomsten och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för fler grupper under samma timme.
 • Sammankomsten ska vara ledarledd med minst 3 bidragsberättigade deltagare och max 30, som deltar i minst 60 minuters verksamhet för att räknas som bidragsberättigad.
 • Vid sammankomst för enbart barn och ungdomar med funktionsnedsättning utgår bidrag oavsett antal deltagare.
 • Huvuddelen av sammankomsten ska ha anknytning till föreningens beslutande verksamhet.
 • Bidraget utbetalas endast en gång per dag och deltagare. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara medräknas vid en av dessa sammankomster.
 • Bidraget utbetalas inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis danser, bingo och basarer.
 • Bidrag utgår inte till s.k. fritidsgårdsverksamhet och annan verksamhet som regleras via avtal med annan nämnd.
 • Bidrag utbetalas ej till studiecirkelsammankomst, vilka får bidrag i annan ordning.
Bidrag
 • Förening med verksamhet för barn och ungdomar (7-20 år) får bidrag med 8 kr per deltagartillfälle.
 • Föreningar med verksamhet för barn och ungdomar (7-20 år) med funktionsnedsättning får bidrag med 16 kr per deltagartillfälle.
Ansökan

Komplett ifylld bidragsansökan ska vara fritids- och kultur till handa senast den 25 februari via webben eller på särskild blankett som finns att hämta på www.solvesborg.se. Föreningens firmatecknare eller utseddwebb-kontakt ska underteckna ansökan. Ansökan skickas in av huvudföreningen även om föreningen består av flera sektioner. För föreningar som ansöker om statligt aktivitetsstöd online är en underskriven sammanställning från online-systemet en godkänd bidragsansökan.
Om ansökan inkommer efter den 25 februari minskas bidraget med 10 %.
Föreningar som kommer in med ansökan efter den 31 mars får inte något bidrag.

Utbetalning

Utbetalning sker under mars respektive september månad.

Uppföljning och kontroll

Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att en förening avstängs från bidrag. Fritid- och kulturkontoret kan göra stickprovskontroller av närvarokort.

Mer info
25 februari Ansökan kan ej göras på webben
Övriga bidragÖvriga bidrag
Spontan i Sölvesborg (2017)Ansökan senastAnsökan
Ändamål
Bidraget ska ge Sölvesborg barn och ungdomar möjlighet att medverka i spontanaktiviteter i organiserad form som bedrivs av föreningar. Samtidigt introduceras målgruppen för föreningslivet och ger föreningar i Sölvesborg möjlighet att rekrytera nya ungdomar.

Villkor
Bidraget kan beviljas till registrerade ideella föreningar i Sölvesborg

 • Bidraget beviljas inte till föreningar som ställer krav på medlemskap.
 • Bidraget beviljas inte för aktiviteter i samband med ordinarie verksamhet för föreningens medlemmar.
 • Aktiviteten ska vara kostnadsfri.
 • Bidrag beviljas inte för schemalagd skolverksamhet.
 • Bidraget beviljas inte för religösa aktiviteter och utbildningsaktiviteter, som t.ex. läxhjälp.
 • Bidraget beviljas för aktiviteter max 2 dagar/vecka och förening.

Bidrag
Ersättning utgår med ett ledararvode på 120kr/timme och person.
Bidraget ges till prova på aktiviteter i anslutning till skolan kl.15:00-17:00 antingen i föreningens egna lokaler eller i Sölvesborg kommuns idrottsanläggningar där utrymme ges. I samråd med fritid och kultur kan bidraget bli aktuellt för utbetalning även vid andra tidpunkter.

Ansökan
Ansökan sker skriftligen under hela året på anvisade ansökningsblanketter eller via webb-bidrag.

Redovisning
Aktiviteten ska skriftligen redovisas terminsvis, dock senast 30 dagar efter avslutad period till fritid och kultur.
Redovisningen ska innehålla:

 • Antal medverkande flickor och pojkar
 • Ålder
 • Antal aktivitetstillfällen
 • Antal ledare
 • Antal nyrekryterade medlemmar genom satsningen

Utbetalning
Utbetalning av bisdraget sker i samband med redovisning.

Mer info
31 december Inloggning krävs för att söka detta bidrag
HandikapporganisationerHandikapporganisationer
Administrationsbidrag (2017)Ansökan senastAnsökan
Ändamål

Bidraget ska underlätta för handikappföreningar att bedriva en kontinuerlig verksamhet i Sölvesborgs kommun.

Villkor

Föreningen måste uppfylla de allmänna kraven för bidragsberättigande och man ska vara registrerad som en handikappförening.

Bidrag

Administrationsbidrag utgår med 35 kr per medlem tillhörande Sölvesborgs kommun jämte ett grundbidrag på 2 000 kr. I de fall lokalavdelningen omfattar flera kommuner delas grundbidraget i förhållande till antal medlemmar från respektive kommun.

Undantag från bidragsgivningen finns och då utgår särskild prövning av fritids- och kulturnämnden. Uppgivna medlemssiffror ska avse förhållandena vid senaste årsmöte och vara verifierade av föreningens revisor.

Ansökan

Komplett ifylld bidragsansökan ska vara fritids- och kultur tillhanda senast den 31 mars via webben, särskild blankett som tillhandahålls av fritids- och kultur eller hämtas på www.solvesborg.se

Utbetalning

Utbetalning sker före den 30 april.

Mer info
31 mars Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Lokalbidrag (2017)  
Ändamål

Bidraget ska ekonomiskt underlätta för föreningar som äger eller hyr lokaler/anläggningar.

Villkor

Föreningen ska uppfylla kraven för bidragsberättigande. Lokalen eller anläggningen ska ligga inom kommunen och vara godkänd av fritids- och kulturnämnden. Avtal om förhyrning eller kontrakt för egen lokal ska alltid i förväg godkännas av fritids- och kulturnämnden. Nämnden har möjlighet att hänvisa sökande förening till annan lämplig lokal.

Bidrag

Föreningar kan få bidrag för godkända hyreskostnader i lokaler och anläggningar som man bedriver regelbunden verksamhet i, dvs. verksamhetslokal, föreningskansli, klubblokal eller liknande. Maxbelopp finns och kan justeras varje år.

Förhyrda lokaler

 • För handikappföreningar kan bidrag till förhyrda lokaler utgå med högst 80 % av den verkliga kostnaden. Bidraget är maximerat till 50 000 kr per förening och år.

Egna lokaler

 • För handikapp föreninmgar kan bidrag utgå efter särskild prövning i varje enskilt fall. Bidraget utgår med högst 80% av den godkända nettokostnaden. Bidraget är maximerat till 50 000 kr per förening och år.

Vid fastställandet av storlek på lokalbidrag vägs omfattning av föreningens ungdomsverksamhet in.
Föreningar kan inte få bidrag för hyreskostnader i kommunalt subventionerade lokaler. Fritids- och kulturkontoret har rätt att kräva in hyresavtal eller arrendeavtal och verifikationer som styrker dessa kostnader.
Föreningar kan inte få bidrag för lokaler som i huvudsak används till kommersiell verksamhet så ej heller för entrébelagda arrangemang i kommunägda lokaler.
Bidrag utbetalas inom ramen för av kommunfullmäktige och fritids- och kulturnämnden anvisade medel. Angivna belopp och procentsatser kan därför bli föremål för justering.

Ansökan

Komplett ifylld bidragsansökan ska vara fritids- och kulturkontoret tillhanda senast den 31 mars året efter kostnadsåret antingen på webben, på särskild blankett som tillhandahålls av fritids- och kulturkontoret eller hämtas på www.solvesborg.se

Utbetalning

Utbetalning sker vid två tillfällen per år 50 % före den 30 april och 50 % före den 30 september.
I speciella fall kan förskott på bidrag beviljas efter särskild prövning.

Mer info
31 mars Inloggning krävs för att söka detta bidrag
PensionärsorganisationerPensionärsorganisationer
Lokalbidrag (2017)Ansökan senastAnsökan
Ändamål

Bidraget ska ekonomiskt underlätta för föreningar som äger eller hyr lokaler/anläggningar.

Villkor

Föreningen ska uppfylla kraven för bidragsberättigande. Lokalen eller anläggningen ska ligga inom kommunen och vara godkänd av fritids- och kulturnämnden. Avtal om förhyrning eller kontrakt för egen lokal ska alltid i förväg godkännas av fritids- och kulturnämnden. Nämnden har möjlighet att hänvisa sökande förening till annan lämplig lokal.

Bidrag

Föreningar kan få bidrag för godkända hyreskostnader i lokaler och anläggningar som man bedriver regelbunden verksamhet i, dvs. verksamhetslokal, föreningskansli, klubblokal eller liknande. Maxbelopp finns och kan justeras varje år.

Förhyrda lokaler

 • För pensionärs föreningar kan bidrag till förhyrda lokaler utgå med högst 80% av den verkliga hyreskostnaden. Bidraget är maximerat till 18 000 kr per förening och år. Avtal om förhyrning ska i förväg godkännas av omsorgsnämnden.

Egna lokaler

 • För pensionärs föreningar kan bidrag till egna lokaler utgå med högst 80% av den verkliga hyreskostnaden. Bidraget är maximerat till 18 000 kr per förening och år. Avtal om egen lokal ska i förväg godkännas av omsorgsnämnden.

Vid fastställandet av storlek på lokalbidrag vägs omfattningen av föreningens ungdomsverksamhet. Föreningar kan inte få bidrag för hyreskostnader i kommunalt subventionerade lokaler. Fritids- och kultur har rätt att kräva in hyresavtal eller arrendeavtal och verifikationer som styrker dessa kostnader.
Föreningar kan inte få bidrag för lokaler som i huvudsak används till kommersiell verksamhet så ej heller för entrébelagda arrangemang i kommunägda lokaler.
Bidrag utbetalas inom ramen för av kommunfullmäktige och fritids- och kulturnämnden anvisade medel. Angivna belopp och procentsatser kan därför bli föremål för justering.

Ansökan

Komplett ifylld bidragsansökan ska vara fritids- och kultur tillhanda senast den 31 mars året efter kostnadsåret antingen på webben, på särskild blankett som tillhandahålls av fritids- och kultur eller hämtas på www.solvesborg.se

Utbetalning

Utbetalning sker vid två tillfällen per år 50 % före den 30 april och 50 % före den 30 september.
I speciella fall kan förskott på bidrag beviljas efter särskild prövning.

Mer info
31 mars Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Administrationsbidrag (2017)  
Ändamål

Bidraget ska underlätta för pensionärsföreningar att bedriva en kontinuerlig verksamhet i Sölvesborgs kommun.

Villkor

Föreningen måste uppfylla de allmänna kraven för bidragsberättigande och man ska vara registrerad och godkänd av omsorgsnämnden som en pensionärsförening.
Fritids- och kultur ansvarar för hantering av bidragsansökningar på uppdrag av omsorgsnämnden. För erhållna bidrag gäller att kontroller kan utföras av omsorgsnämnden eller kommunens revision. Bidraget utbetalas inom ramen för av kommunfullmäktige och omsorgsnämnden anvisade medel.

Bidrag

Administrationsbidrag utgår med ett grundbidrag på 5 000 kr per år och förening.

Ansökan

Komplett ifylld bidragsansökan ska vara fritids- och kultur tillhanda senast den 31 mars antingen på webben, på särskild blankett som tillhandahålls av fritids- och kultur eller hämtas på www.solvesborg.se

Utbetalning

Utbetalning sker före den 30 april året efter att ansökan är inlämnad.

Mer info
31 mars Inloggning krävs för att söka detta bidrag
KulturorganisationerKulturorganisationer
Lokalbidrag (2017)Ansökan senastAnsökan
Ändamål

Bidraget ska ekonomiskt underlätta för föreningar som äger eller hyr lokaler/anläggningar.

Villkor

Föreningen ska uppfylla kraven för bidragsberättigande. Lokalen eller anläggningen ska ligga inom kommunen och vara godkänd av fritids- och kulturnämnden. Avtal om förhyrning eller kontrakt för egen lokal ska alltid i förväg godkännas av fritids- och kulturnämnden. Nämnden har möjlighet att hänvisa sökande förening till annan lämplig lokal.

Bidrag

Föreningar kan få bidrag för godkända hyreskostnader i lokaler och anläggningar som man bedriver regelbunden verksamhet i, dvs. verksamhetslokal, föreningskansli, klubblokal eller liknande. Maxbelopp finns och kan justeras varje år.

Förhyrda lokaler

 • För kulturföreningar kan bidrag till förhyrda lokaler utgå med högst 50% av den verkliga hyreskostnaden (hyra, vatten, el). Bidraget är maximerat till 15 000 kr per förening och år.

Egna lokaler

 • För kulturföreningar kan bidrag utgå till egna lokaler/anläggning efter särskild prövning av Fritids- och kulturnämnden i varje enskilt fall med högst 50% av den godkända nettokostnaden. Bidraget är maximerat till 15 000 kr/år..

Vid fastställandet av storlek på lokalbidrag vägs omfattningen av föreningens ungdomsverksamhet. Föreningar kan inte få bidrag för hyreskostnader i kommunalt subventionerade lokaler. Fritids- och kultur har rätt att kräva in hyresavtal eller arrendeavtal och verifikationer som styrker dessa kostnader.
Föreningar kan inte få bidrag för lokaler som i huvudsak används till kommersiell verksamhet så ej heller för entrébelagda arrangemang i kommunägda lokaler.
Bidrag utbetalas inom ramen för av kommunfullmäktige och fritids- och kulturnämnden anvisade medel. Angivna belopp och procentsatser kan därför bli föremål för justering.

Ansökan

Komplett ifylld bidragsansökan ska vara fritids- och kultur tillhanda senast den 31 mars året efter kostnadsåret antingen på webben, på särskild blankett som tillhandahålls av fritids- och kultur eller hämtas på www.solvesborg.se

Utbetalning

Utbetalning sker vid två tillfällen per år 50 % före den 30 april och 50 % före den 30 september.
I speciella fall kan förskott på bidrag beviljas efter särskild prövning.

Mer info
31 mars Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Övriga organisationerÖvriga organisationer
Lokalbidrag (2017)Ansökan senastAnsökan
Ändamål

Bidraget ska ekonomiskt underlätta för föreningar som äger eller hyr lokaler/anläggningar.

Villkor

Föreningen ska uppfylla kraven för bidragsberättigande. Lokalen eller anläggningen ska ligga inom kommunen och vara godkänd av fritids- och kulturnämnden. Avtal om förhyrning eller kontrakt för egen lokal ska alltid i förväg godkännas av fritids- och kulturnämnden. Nämnden har möjlighet att hänvisa sökande förening till annan lämplig lokal.

Bidrag

Föreningar kan få bidrag för godkända hyreskostnader i lokaler och anläggningar som man bedriver regelbunden verksamhet i, dvs. verksamhetslokal, föreningskansli, klubblokal eller liknande. Maxbelopp finns och kan justeras varje år.

Förhyrda lokaler

 • För övriga föreningar kan bidrag till förhyrda lokaler utgå med högst 50% av den verkliga hyreskostnaden (hyra, vatten, el). Bidraget är maximerat till 15 000kr per förening och år..

Egna lokaler

 • För övriga föreningarkan bidrag till egna lokaler och anläggningar utgå efter särskild prövning i Fritids- och kulturnämnden. i varje enskilt fall, med högst 50% av den godkända nettokostnaden. Bidrgaet är maximerat till 15 000 kr per år och förening

Vid fastställandet av storlek på lokalbidrag vägs omfattningen av föreningens ungdomsverksamhet. Föreningar kan inte få bidrag för hyreskostnader i kommunalt subventionerade lokaler. Fritids- och kultur har rätt att kräva in hyresavtal eller arrendeavtal och verifikationer som styrker dessa kostnader.
Föreningar kan inte få bidrag för lokaler som i huvudsak används till kommersiell verksamhet så ej heller för entrébelagda arrangemang i kommunägda lokaler.
Bidrag utbetalas inom ramen för av kommunfullmäktige och fritids- och kulturnämnden anvisade medel. Angivna belopp och procentsatser kan därför bli föremål för justering.

Ansökan

Komplett ifylld bidragsansökan ska vara fritids- och kultur tillhanda senast den 31 mars året efter kostnadsåret antingen på webben, på särskild blankett som tillhandahålls av fritids- och kultur eller hämtas på www.solvesborg.se

Utbetalning

Utbetalning sker vid två tillfällen per år 50 % före den 30 april och 50 % före den 30 september.
I speciella fall kan förskott på bidrag beviljas efter särskild prövning.

Mer info
31 mars Inloggning krävs för att söka detta bidrag

     

Frågor eller synpunkter kring vår bidragshatering ställs till Pia Olsson på telefon 0456-81 61 78.


FRI Webb-Bidrag
FRI® är ett av Idavall Data AB registrerat varumärke.